Welkom bij Ral midden-brabant, dÉ site voor bereidende apotheken.

WERKWIJZE RAL

 

 


Zoeken

Mail naar RAL Midden-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

HOME TERUG

RAL Midden-Brabant, wie we zijn en wat we doen…

1. Doelstelling

De doelstelling van RAL Midden-Brabant is het op aanvraag van aangesloten apotheken analyseren van eigen bereidingen en halffabrikaten en het bevorderen van de kwaliteit van de eigen bereiding in het algemeen.

 2. Historie en organisatie

In 1988 is vanuit een laboratorium van een openbare apotheek RAL Tilburg ontstaan. Sinds 1 januari 2001 is dit laboratorium samengegaan met het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium van de Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant, locatie TweeSteden ziekenhuis vestiging Tilburg. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is CCKL-geacrediteerd. CCKL is een stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Tevens voldoet de ziekenhuisapotheek sinds november 2012  aan de GMP richtlijnen zoals die door de Inspectie Gezondheids Zorg (IGZ) worden voorgeschreven.

Per 1 mei 2004 bestaat het regionale laboratorium onder de naam

 REGIONAAL APOTHEEK LABORATORIUM MIDDEN-BRABANT.

3. Werkwijze

3.1. Inzenden monsters

U vraagt een analyse aan door het monster in een verzenddoosje, vergezeld van een door u ingevuld aanvraagformulier farmaceutisch onderzoek en een kopie van het charge bereidingsvoorschrift, op te sturen naar het RAL. Voor het vervoer van monsters worden door het RAL 2 maten doosjes verstrekt. Beide doosjes hebben een adressticker van het RAL. De inzendende apotheek is verantwoordelijk voor de verzending van de monsters. Vanwege de kleine maat kan het kleinste doosje met de normale post worden verstuurd. U dient natuurlijk wel rekening te houden met de bewaarcondities van de te verzenden monsters. Verzenddoosjes kunnen worden besteld middels een aanvraagformulier (zie achterin deze bepalingenwijzer of op www.ralmiddenbrabant.nl).

3.2. Analyse

Elk monster dat in deze bepalingenwijzer voorkomt kan ingezonden worden. In de lijst staat per monster aangegeven welke resultaten u kunt verwachten en wat de kosten hiervan bedragen. De kosten in het overzicht zijn uitgedrukt in analysepunten.

 

NORMAAL: Indien dit vakje is aangevinkt (of helemaal niets is aangevinkt) zal analyse plaatsvinden op basis van binnenkomst. Hierbij wordt een verwerkingstermijn van 7 werkbare dagen aangehouden. Deze termijn geldt alleen voor preparaten die in deze bepalingenwijzer staan vermeld.

CITO: Indien dit vakje is aangevinkt zal de analyse binnen 12 werkbare uren worden afgerond en de inzender telefonisch op de hoogte worden gebracht van het analyseresultaat. Voor deze monsterafhandeling worden 3 extra punten in rekening gebracht. Indien het ingezonden preparaat niet in deze bepalingenwijzer vermeld wordt, kan de termijn van 12 werkbare uren overschreden worden.

Indien opiumwetproducten worden ingezonden zal RAL Midden-Brabant een ontvangstbevestiging faxen.

Analyse van preparaten die niet in de bepalingenwijzer voorkomen kan alleen na overleg met RAL Midden-Brabant. Per product zal gekeken worden naar de mogelijkheden.

3.3. Resultatenverwerking

Rapportage geschiedt middels een analysecertificaat dat per mail naar de inzender wordt verstuurd.

3.4. Verantwoordelijkheden

Het RAL controleert een bepaald aspect van een prepa­raat, meestal het gehalte werkzaam bestanddeel. Dit gegeven is slechts één aspect van het bereide geneesmiddel. Samen met uw eigen con­trolegegevens moet u zelf besluiten het preparaat goed of af te keuren. Het RAL doet dit niet voor u.

Indien een afwij­king van >10% in het gehalte wordt gevonden, nemen wij telefonisch contact met u op. Aangezien dit een reden kan zijn om de charge terug te trekken is het van belang dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. Eveneens worden van cito aangevraagde analyses het resultaat doorgebeld.

3.5. Kwaliteitsborging

Het door het RAL geleverde werk dient uiteraard van goede kwali­teit te zijn. Verschillende procedures zijn ontwikkeld om deze kwaliteit te waarborgen.

3.5.1. LNA ringonderzoek

RAL Midden-Brabant neemt deel aan de ringonderzoeken van het LNA. Het LNA verstuurt met regelmaat door haar bereide monsters ter analyse aan de RAL's in Nederland. Hierdoor is elk RAL in staat haar werkwijze te toetsen.

3.5.2. CCKL accreditatie

Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium, waar RAL Midden-Brabant onderdeel van uitmaakt, is CCKL geaccrediteerd (accreditatie 061). Dit betekent dat een onafhankelijke instantie naar onze werkwijze heeft gekeken, getoetst heeft en akkoord heeft bevonden. Deze instantie komt regelmatig langs om te controleren of het laboratorium nog steeds aan de gestelde eisen voldoet.

3.5.3. Interne audits

Ter bevordering van het eigen kwaliteitssysteem worden binnen het laboratorium regelmatig interne audits gehouden. Tijdens zo’n audit wordt een gedeelte van de werkzaamheden nader bekeken. Onvolkomenheden worden gerapporteerd en in een plan van aanpak wordt aangegeven welke stappen genomen moeten worden om de kwaliteit beter te waarborgen. Kwaliteit is binnen het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium een continu en dynamisch proces.

4. Kosten

4.1. Puntensysteem

RAL Midden-Brabant werkt met een puntensysteem. Dit betekent dat elke analyse een bepaald aantal punten kost. De kosten van een analyse kunt u terugvinden in deze bepalingenwijzer.

U start het jaar, afhankelijk van het gekozen analysepakket, met 50, 100 of 150 punten. Deze punten zijn verplicht en komen, indien niet verbruikt, op 31 december van elk jaar te vervallen. Per analyse wordt het aantal gebruikte punten van de gekochte punten afgeboekt. Het aantal verbruikte analysepunten treft u op het analy­secertificaat aan. Indien het aantal verbruikte punten boven het pakketmaximum komt, worden die punten aan het einde van het jaar gefactu­reerd.

4.2. Vaste kosten

U kunt kiezen uit de volgende analysepakketten:

RAL SOMS:                  bevat 50 analysepunten.

RAL REGELMATIG:        bevat 100 analysepunten.

RAL VAAK:                   bevat 150 analysepunten.

De keuze voor een bepaald analysepakket wordt aan het eind van elk jaar voor het volgende jaar bepaald. De kosten die verbonden zijn aan een analysepakket worden in januari gefactureerd. Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met RAL Midden-Brabant.

4.3. Variabele kosten

De variabele kosten bestaan uit alle analysepunten die verbruikt zijn boven het pakketmaximum. Voor actuele puntprijzen kunt u contact opnemen met RAL Midden-Brabant.

5. Inzendbeleid

In een ideale situatie blijven eigen bereidingen in quarantaine (aparte ruimte) staan totdat analytisch onderzoek heeft uitgewezen dat de gestelde kwaliteitsnorm gehaald is. Daarna volgt vrijgifte door de apotheker, waarna de bereidingen uit quarantaine komen en kunnen worden afgeleverd.

Indien u niet uitgaat van een quarantainebeleid met labcontrole worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:

·         Van alle preparaten die voorkomen op de overzichtslijst controle eigen bereidingen  nagaan of deze wor­den bereid in de apotheek. Van andere, veel in de apotheek bereide, niet genoemde preparaten overleggen met het RAL of analyse toch mogelijk is.

·         Alle geselecteerde preparaten minstens 1 x per jaar ter controle aanbieden.

·         De frequentie wordt verhoogd onder de volgende omstandigheden:

o       Probleembereidingen

o       sterkwerkend geneesmiddel met geringe therapeutische breedte

o       nieuw preparaat

o       gewijzigd protocol, met name bij gewijzigde bereidingstechniek

o       nieuwe assistente

 

 

naar boven

 

 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Ziekenhuis Apotheek Midden-Brabant  -  Postbus 90107 - 5000 LA - Tilburg - Tel. 013-2215662 - Fax. 013-4672819
Reacties naar  webmaster                                                                            Laatste update:   12 augustus 2019